Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Rubrici suplimentare

 

SPCLEP

Compartiment Evidenta Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Programul de lucru

Regulament de organizare şi funcţionare a SPCLEP Făget

Tel. contact: 0256/320330

TERMEN DE ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE

– Termenul reglementat prin dispoziţiile legale în vigoare este de maxim 30 de zile cu posibilitatea de prelungire cu cel mult 15 zile de către şeful S.P.C.L.E.P.

– Termenul efectiv de eliberare este de 10 zile lucrătoare.

– Termenul efectiv de eliberare pentru situaţii deosebite (motive medicale, deplasări urgente în alte localităţi sau stat, susţinerea unor concursuri sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare) este de 6 zile lucrătoare.

Fisiere

Compartiment Stare Civila

Contact şi depunere documente e-mail: starecivilafaget@yahoo.com
Tel. contact: 0256/325007
Fisiere

Formulare SPCLEP Făget

SVSU CAMC RDPL

SVSU

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

CAMC

Centrul de asistență medicală comunitară

RDPL

Registrul datoriei publice locale

Transparență decizională

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003

Raport periodic Legea nr. 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001

RUTI

 

Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor. 


http://ruti.gov.ro/wp-content/uploads/2016/10/Memorandum-privind-instituirea-RUTI.pdf


   Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului.Transparența actului decizional presupune implicarea întregii societăți în acest proces.
 
www.ruti.gov.ro
 

Grupurile specializate din societatea civilă vizate de RUTI sunt reprezentante de: societate cu personalitate juridică, asociații, fundații și federații, organizații religioase / a cultelor sau asociate unui cult, organizație sindicală, organizație patronală, camere de comerț, structuri asociative ale administrației publice locale, alte tipuri de organizații legal constituite, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi de familie, cabinete indivi­duale, cabinete asociate, societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică.

Acestea se pot înscrie, în mod voluntar, accesând formularul de înscriere și asumându-și respectarea Codului de conduită RUTI. Actualizarea informațiilor se va face ori de câte ori este cazul, dar nu mai târziu de un interval de 6 luni. Pentru informații detaliate despre înscriere, Secretariatul General al Guvenului pune la dispoziție un ghid privind înscrierea grupurilor specializate.

     Decidenții sunt reprezentați de: Prim – Ministrul României, Secretarul General al Guvernului, miniștri, secretari de stat, consilieri de stat și conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Aceștia vor afișa agenda zilnică a întâlnirilor.

     Deciziile luate la nivelul Executivului au un impact economic și social direct asupra a milioane de români, astfel că felul în care acestea sunt adoptate trebuie să fie bazat pe un proces cât mai transparent posibil, deschis în mod egal tuturor părților interesate de deciziile publice, participativ, în toate etapele. În acest context, Guvernul României își manifestă întreaga disponibilitate de a interacționa în mod echidistant, încă din etapa de identificare a nevoilor ce stau la baza unei viitoare politici publice și până la faza de adoptare, cu toate părțile interesate și specializate în procesele de elaborare a deciziilor publice, într-un climat de transparență, bazat pe valori constând în responsabilitate și respect reciproc.
 
Care sunt facilităţile?

     Beneficiile grupurilor specializate care își asumă acest standard de conduită și transparență în interacțiunea cu instituțiile publice, prin înscriere în RUTI, sunt următoarele:

– accesul primordial la o serie de servicruti-18ii precum E-Consultare (buletinul actelor normative aflate în consultare publică) sau E-Dezbatere (Calendarul Dezbaterilor Publice de la nivel central) realizate de SGG cu scopul facilitării cunoașterii, cu promptitudine, a priorităților de reglementare;
 
– participarea la întâlniri de lucru organizate între membrii RUTI și reprezentanții autorităților publice centrale, RUTI asumându-și impulsionarea interacțiunii între membri;
 
– posibilitatea întâlnirii directe, instituționale, cu factorii de decizie;

– participarea decidenților sau a persoanelor desemnate la evenimentele organizate de grupurile specializate înscrise în RUTI.

– evidențierea pe documentele proprii a înregistrării în RUTI, ca o garanție a recunoașterii comportamentului transparent în relația cu autoritățile administrației publice centrale.

 

Dezbateri publice

Dezvoltarea carierei funcționarilor publici

Licitații publice

Dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice