Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Informații de interes public

Solicitare informații. Legislație

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001


Nici o informatie disponibila momentan.

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001


Nici o informatie disponibila momentan.

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)


Nici o informatie disponibila momentan.

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionare de instituție


Nici o informatie disponibila momentan.

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001


Nici o informatie disponibila momentan.

 

Buletinul Informativ (Legea 544/2001)

Fisiere

Nici o informatie disponibila momentan.

Buget din toate sursele de venituri

Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015)Situația plăților (execuția bugetară), conform AnexeiSituația plăților (execuția bugetară), conform Anexei


Nici o informatie disponibila momentan.

Sursele Finaciare

Buget

 

Buget 2016


Buget-initial-2017

Indicatorii privind execuția bugetelor locale pentru trimestrul I pe anul 2018


Achiziții publice

Anunţuri publicitate

Anunt de participare la achizitia directa Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistem integrat de cadastru si carte funciara in orasul Faget

Anunț de participare la achiziția directa: Execuție lucrări „Modernizare drum comunal DC 107, sat Temereşti, oraş Făget, judeţul Timiş” 
 

ANUNȚ – INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ACHIZIȚIE DIRECTĂ

În atenția tuturor operatorilor economici interesați:

1. Autoritatea contractantă: Orașul Făget, adresa sediului: oraș Făget, str. Calea Lugojului, nr. 25, telefon/fax 0256.320.494/0256.320.611, cod fiscal 2509958, e-mail: plfaget@online.ro.

2. Denumirea contractului: „Modernizare drum comunal DC 107, sat Temereşti, oraş Făget, judeţul Timiş”.

3. Descrierea contractului: Obiectul contractului constă în execuția de lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare drum comunal DC 107, sat Temereşti, oraş Făget, judeţul Timiş” conform Proiectului Tehnic de Execuție nr.100/2019 elaborat de S.C. IRICONSTRUCT S.R.L. Termenul de execuție este de 3 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

4. Sursa de finanțare: Finanțarea pentru implementarea proiectului „Modernizare drum comunal DC 107, sat Temereşti, oraş Făget, judeţul Timiş”  este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală cu Contractul nr.C1920072R211353704102/28.12.2018.

5. Tip anunț: Achiziție directă.

6. Tip contract: Lucrări.

7. Cod și denumire CPV: 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor (Rev.2).

8.  Valoare estimată: 324.292,16 lei fără TVA, reprezentând totalul cheltuielilor de C+M, compusă din Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 1.560,60 lei fără TVA (Amenajarea terenului: 549,70 lei fără TVA, Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială: 1010,89 lei fara TVA) și Cheltuieli pentru investiția de bază: 322.731,56 lei fără TVA.

9.  Oferta financiară va fi fermă şi nu poate fi modificată pe toată perioada de derulare a contractului.

10. Nu se acceptă oferte alternative.

11. Nu se organizează ședință de evaluare a ofertelor, cu participarea ofertanților.

12. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

13. Informații privind oferta financiară a operatorilor economici interesați:

–  Perioada de timp în care ofertantul își va menține oferta valabilă este de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

– Oferta declarată câştigătoare este cea cu prețul cel mai scăzut.

– În situația în care doi sau mai mulți ofertanți situați pe primul loc au același preț, autoritatea contractantă va solicita o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

– În cazul în care oferta este neconformă se va selecta oferta care ocupă locul următor în clasament, pentru verificarea conformității.

– Dacă documentele transmise sunt conforme, după deliberare, autoritatea contractantă va finaliza achiziția în SEAP și va invita ofertantul câștigător pentru semnarea contractului și prezentarea documentelor transmise în original.

14. Participarea operatorilor economici:

–  Pot participa toți operatorii economici interesați indiferent dacă aceştia dețin sau nu cont în SEAP.

–  Operatorii economici care au cont în SEAP vor publica oferta personalizată în catalog cu denumirea „Modernizare drum comunal DC 107, sat Temereşti, oraş Făget, judeţul Timiş”.

–  Operatorii economici care nu au cont în SEAP și cei care nu pot atașa în SEAP documentele obligatorii care însoțesc oferta financiară, prevăzute la pct.15, le pot depune la registratura autorității contractante sau o pot transmite la următoarea adresă de e-mail: plfaget@online.ro.

15. Documentele obligatorii care însoțesc oferta financiară:

– Formularul de ofertă financiară, anexat anunțului.

– Centralizatoarele completate cu valorile financiare ( Formularul F1, toate Formularele F2), Listele cu cantitățile de lucrări completate cu valorile financiare (toate Formulare F3, Formularele C6, C7, C8, C9) și Graficul general de realizare a investiției publice, conform Proiectului Tehnic de Execuție nr.100/2019, anexat anunțului.

– Certificatul constator emis de ONRC, eliberat cu maxim o lună față de data depunerii ofertei, din care să rezulte că ofertantul are înscris obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

– CV-ul asociatului sau asociaților.

16. Termenele pentru depunerea ofertelor și a solicitărilor de clarificări:

– Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27.03.2020, ora 24.00.

– Termenul limită pentru solicitarea de clarificări este 24.03.2020, ora 24.00. Solicitările de clarificări se transmit la adresa de e-mail a primăriei: plfaget@online.ro. Răspunsul la solicitările de clarificări va fi postat pe site-ul autorității contractante atașat anunțului de pubilicitate Anunț de participare la achiziția directă: Execuție lucrări „Modernizare drum comunal DC 107, sat Temereşti, oraş Făget, judeţul Timiş”  la următorul link:
https://www.primariafaget.ro/primaria-faget-tm/primaria/achizitii-publice.

Strategia anuală de achiziţii publice

Formulare tip (cu menționarea timpului necesar completării)

Fisiere

Încărcate până în decembrie 2021

Obținerea de informații de interes public conform Legii 544 din 2001/ Date responsabil / Modele: cerere si reclamație administrativă

Cadrul legal, responsabil si modalitatea de contestare

Cadru legislativ:

– Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public;

– Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

– Hotărârea guvernului Nr. 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Persoana responsabila pentru Legea 544/2001:        

Stoian Danut, persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.544/2001.

E-mail: plfaget@online.ro

Tel.: 0256/320494

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimiterea în termen legal)

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitata informaţia (primarului oraşului Făget, judeţul Timiș), (conform modelului).

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor Primăriei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi ale normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 123/7 februarie 2003 (conform modelului).

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Timiș, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de formulare a răspunsului prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Modele de cerere și reclamație administrativă
Model-de-reclamatie-administrativa-nu-s-a-raspuns-in-termen

Model-de-reclamatie-administrativa-raspuns-negativ

Model-cerere-de-informatii-de-interes-public-Legea-544