Sări la conținut Sări la navigarea principală Sări la subsol

Anunt chestionar de mobilitate pentru locuitorii orasului Faget

În atenția tuturor operatorilor economici interesați:
1. Autoritatea contractantă:
Orașul Făget, adresa sediului: oraș Făget, str. Calea Lugojului, nr. 25, telefon/fax
0256.320.494/0256.320.611, cod fiscal 2509958, e-mail: plfaget@online.ro.
2. Denumirea contractului: „CONSTRUIRE CORP NOU ȘCOALA CLASELE I-IV
FĂGET ÎN LOCALITATEA COLONIA MICĂ”.
3. Descrierea contractului: Obiectul contractului constă în execuția de lucrări pentru
realizarea obiectivului „CONSTRUIRE CORP NOU ȘCOALA CLASELE I-IV FĂGET ÎN
LOCALITATEA COLONIA MICĂ” conform Proiectului Tehnic de Execuție nr. 631/2024
elaborat de S.C. SEMPER IDEM S.R.L. Termenul de execuție este de 3 luni de la data
emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Documentația tehnică este publicată la următorul
link: https://www.primariafaget.ro/primaria-faget-tm/primaria/achizitii-publice.
4. Sursa de finanțare: Finanțarea pentru implementarea proiectului „CONSTRUIRE CORP
NOU ȘCOALA CLASELE I-IV FĂGET ÎN LOCALITATEA COLONIA MICĂ” este asigurată
din Bugetul local.
5. Tip anunț: Achiziție directă.
6. Tip contract: Lucrări.
7. Cod și denumire CPV: 45214210-5 Lucrări de construcții de școli primare (Rev.2).
8. Valoare estimată: 886.345,14 lei fără TVA, reprezentând totalul cheltuielilor.
9. Oferta financiară va fi fermă şi nu poate fi modificată pe toată perioada de derulare a
contractului.
10. Nu se acceptă oferte alternative.
11. Nu se organizează ședință de evaluare a ofertelor, cu participarea ofertanților.
12. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
13. Informații privind oferta financiară a operatorilor economici interesați:
– Perioada de timp în care ofertantul își va menține oferta valabilă este de 60 de zile de la
data limită de depunere a ofertelor.

2

– Oferta declarată câştigătoare este cea cu prețul cel mai scăzut.
– În situația în care doi sau mai mulți ofertanți situați pe primul loc au același preț,
autoritatea contractantă va solicita o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit
ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
– În cazul în care oferta este neconformă se va selecta oferta care ocupă locul următor în
clasament, pentru verificarea conformității.
– Dacă documentele transmise sunt conforme, după deliberare, autoritatea contractantă va
finaliza achiziția în SEAP și va invita ofertantul câștigător pentru semnarea contractului și
prezentarea documentelor transmise în original.
– Garanția de bună execuție este de 5 % din preţul total al lucrării fără TVA și perioada de
garanţie de bună execuţie este de 3 ani calendaristici de la data procesului-verbal la
terminarea lucrărilor.
14. Participarea operatorilor economici:
– Pot participa toți operatorii economici interesați indiferent dacă aceştia dețin sau nu cont
în SEAP.
– Operatorii economici care au cont în SEAP vor publica oferta personalizată în catalog cu
denumirea „CONSTRUIRE CORP NOU ȘCOALA CLASELE I-IV FĂGET ÎN LOCALITATEA
COLONIA MICĂ”.
– Operatorii economici care nu au cont în SEAP și cei care nu pot atașa în SEAP
documentele obligatorii care însoțesc oferta financiară, prevăzute la pct.15, le pot depune la
registratura autorității contractante sau o pot transmite la următoarea adresă de e-mail:
plfaget@online.ro.
15. Documentele obligatorii care însoțesc oferta financiară:
– Formularul de ofertă financiară, anexat anunțului.
– Centralizatoarele completate cu valorile financiare ( Deviz de lucrări), Listele cu
cantitățile de lucrări completate cu valorile financiare (toate Formulare F3, Formularele C6,
C7, C8, C9) și Graficul general de realizare a investiției publice, conform Proiectului
Tehnic de Execuție nr. 631/2024, anexat anunțului.
– Certificatul constator emis de ONRC, eliberat cu maxim o lună față de data depunerii
ofertei, din care să rezulte că ofertantul are înscris obiectul de activitate corespunzător
obiectului contractului.
– CV-ul asociatului sau asociaților.
16. Termenele pentru depunerea ofertelor și a solicitărilor de clarificări:
– Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22.07.2024, ora 16 00 .
– Termenul limită pentru solicitarea de clarificări este 17.04.2024, ora 24 00 . Solicitările de
clarificări se transmit la adresa de e-mail a primăriei: plfaget@online.ro.Răspunsul la
solicitările de clarificări va fi postat pe site-ul autorității contractante atașat anunțului de
pubilicitate Anunț de participare la achiziția directă: Execuție lucrări „CONSTRUIRE
CORP NOU ȘCOALA CLASELE I-IV FĂGET ÎN LOCALITATEA COLONIA
MICĂ” la următorul link:
https://www.primariafaget.ro/primaria-faget-tm/primaria/achizitii-publice.
Responsabil achiziții publice,
Dănuț Stoian

0 Comentarii

Nu există comentarii încă

Lasă un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *